Tereny prywatne pod uprawę

zbiory owoców

Przepisy korzystania z terenów prywatnych

W zwykłych lasach prywatnych wolno oczywiście korzystać
z użytków przygodnych, jak: wywroty, złomy, posusz; wolno dokonywać
przewidzianych w planie, lub programie wycinań drzew, oraz
czyszczeń, czyli wyrębów, wreszcie wolno użytkować las w
granicach niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego,
właściciela i jego pracowników (jak np. drewno na opał
oraz na naprawy narzędzi i sprzętów gospodarczych). Można używać do zbioru owoców jagodowych
Kosodrzewina, jako roślina tak bardzo użyteczna w górach,
która rośnie tam, gdzie las już nie sięga, znajduje się pod specjalną
ochroną, gdyż zabronione jest jej wypalanie, pozbawianie gałęzi,
pędów, pączków i igieł. Ponadto w lasach państwowych wzbronione
jest jakiekolwiek użytkowanie kosodrzewiny w miejscach,
gdzie spełnia ona zadania ochronne.
Bardzo niszczy las, zwłaszcza młody, pasanie w nim bydła,
które niejednokrotnie depcze i zjada nawet całe młode drzewka.
Wobec tego nie wolno pasać bydła w niektórych lasach, ponadto
w lasach, które nie osiągnęły 2 mtr. wysokości, o ile ich wiek nie
przekroczył 15 lat (z małymi wyjątkami, dotyczącymi lasów, obciążonych
służebnościami), jeżeli chodzi o lasy prywatne, względnie
20 lat w lasach państwowych, zresztą pasanie bydła w lasach
państwowych i zbieranie w nich ściółki omawia szczegółowo rozporządzenie
wykonawcze, które ma być nieco zmienione.

Ponadto, lasy państwowe prowadzić mają racjonalną hodowlę
zwierzyny łownej, racjonalne jej użytkowanie oraz prawidłowe
gospodarstwo rybne. Dodatkowo zbierać a potem sprzedawać grzyby leśne
W wypadku pojawienia się szkodliwych owadów leśnych obowiązani
są właściciele lasów, tartaków, składów drzewnych itp.
zawiadomić o tym bezzwłocznie właściwą władzę, która może zarządzić
stosowanie wskazanych przez nią środków ochronnych,
mających na celu zapobieżenie szerzenia się szkodliwych owadów
leśnych i ich tępienie. To samo zachodzi w wypadku pojawienia
się pasożytów roślinnych.

Lasów prywatnych nie wolno dzielić poniżej pewnych obszarów,
chyba że wchodzi w grę szczególny interes publiczny lub podział
nakazują względy gospodarcze. Dodatkowo nie można prowadzić           skupu orzechów włoskich i laskowych
Na koniec podnoszę, że nasze obecne przepisy leśne, dotyczące
lasów prywatnych, są uważane przez znawców za zbyt liberalne,
dzięki czemu wylesianie następuje w zbyt szybkim tempie ze
szkodą dla naszej gospodarki.