Funkcjonowanie giełdy zbożowej

Przepisy uczestniczenia w giełdzie

Wadia i kaucje obowiązują tylko kupców i zrzeszenia
producentów, sprzedających zboże nie członkom. Kupię pszenice to najpopularniejsze ogłoszenie. Również duże zainteresowanie ma sprzedam proso.
Wadia są pobierane w wysokości od 1—5%,
kaucje od 5—10% sumy umownej w zależności od
ważności i terminu dostawy i kwalifikacji kontrahenta. Kary konwencjonalne stosuje się do wszystkich
sprzedających wojsku (ujęte są one w 4 / punktach). Oto ich brzmienie:
a) za niewykonanie całej dostawy przez dostawców,
obowiązanych do składania kaucji —
w wysokości ustalonej kaucji, z tym, iż w przypadku
niewykonania dostawy i , nieuiszczenia
przez dostawcę odpowiedniej kwoty, kaucja przechodzi
jako kara umowna na rzecz Skarbu Państwa,
względnie przy zakupach, dokonywanych
przez jednostki administracyjne z ryczałtu na wyżywienie,
na rzecz danego ryczałtu.

b) za niewykonanie całej dostawy przez producentów
rolnych (zrzeszenie), zwolnionych w myśl
art. 4 pkt a) od obowiązku składania kaucji (w
wysokości 5—10% wartości umownej całej dostawy),
przy czym skup słonecznika lub innego zboża w razie niewykonania dostawy i nieuiszczenia przez dostawcę odpowiedniej kwoty,
należy poszukiwać odnośnej pretensji na majątku
dostawcy.

c) za niewykonanie części dostawy — w wysokości
5—10% wartości umownej niewykonanej dostawy,
przy czym wymiar tej kary nie powinien
przekraczać wymiaru ustalonej w umowie (zamówieniu)
kaucji, w razie niewykonania części dostawy
i nieuiszczenia przez dostawcę odpowiedniej
kwoty tytułem kary, potrąca się ją z bieżących
należności za uskutecznioną dostawę, a jeśli
dostawcy żadne należności nie przysługują — ze
złożonej kaucji; w razie niepobrania kaucji (z powodu
zwolnienia) należy poszukiwać odnośnej pretensji
na majątku dostawcy.

Opóźnienie w dostawie

d) za opóźnienie terminu dostawy — w wysokości
0,1—0,5% wartości umownej opóźnionej dostawy
za każdy choćby zaczęty dzień opóźnienia,
przy czym karę tę potrąca się z należności umownych
dostawcy, przy ich wypłacie.
Niezależnie od powyższego zabezpieczenia, należy
zastrzec w umowie (zamówieniu), iż Skarb
Państwa ma prawo dochodzenia na całym majątku
dostawcy rzeczywistych szkód i strat, powstałych
z niewykonania lub opóźnienia dostawy, jeśli
one przewyższają wymiar kaucji, względnie kar
konwencjonalnych.